Modlitba

Anička sa modlí:

„Pane Bože, prosím Ťa, urob zo mňa dobré dievčatko.“

Na chvíľu sa zamyslí a dodá: „Hmm no nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.“

Pánova modlitba

9 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, 10 príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes 12 a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. 13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. 14 Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. 15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky.

 

Evanjelium podľa Matúša – Biblia.sk

O modlitbe

5 Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám: Už majú svoju odmenu. 6 Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. 7 Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8 Nenapodobňujte ich teda! Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte.

 

Evanjelium podľa Matúša – Biblia.sk

Modlitba Otčenáš v rôznych jazykoch

LATIN
Pater noster qui es in cælis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo. Amen.

CZ
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. Amen.

PL
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
(Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.)
Amen.

HU
Mi Atyánk,
ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a Te neved;
Jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk azoknak,
akik ellenünk vétkeztek;
És ne vígy minket kísértetbe,
de szabadíts meg minket a gonosztól,
mert tiéd az ország és a hatalom
és a dicsőség mind örökké. Ámen!

HE (Hebrejsky)
Avinu shebashamayim
yitkadesh shimcha,
tavo malchutecha,
yease retsoncha kebashamayim ken ba’aretz.
Et lechem chukenu ten lanu hayom,
uslach lanu al chataeinu,
kefi shesolchim gam anachnu lachot’im lanu.
Veal tevienu lijdei nisajon
ki im chaltzenu min hara.
Ki lecha hamamlacha hagvura
vehatif’eret leolmei olamim.
Amen.

EN
Our Father who art in Heaven,
Hallowed be thy name;
Thy kingdom come
Thy will be done
On earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread;
And forgive us our trespasses
As we forgive those who trespass against us;
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil. Amen.

DE
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name;
dein Reich komme;
dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern;
und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

ES
Padre nuestro que estás en los cielos
Santificado sea tu Nombre
Venga tu reino
Hágase tu voluntad
En la tierra como en el cielo
Danos hoy el pan de este día
y perdona nuestras deudas
como nosotros perdonamos nuestros deudores
y no nos dejes caer en al tentación
sino que líbranos del malo. Amen.

FR
Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offences
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen.

IT
Padre nostro,
che sei nei cieli,
sia santificato il Tuo nome.
Venga il Tuo regno.
Sia fatta la Tua volontŕ
anche in terra com’č fatta nel cielo.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
e non esporci alla tentazione,
ma liberaci dal maligno.
perché tuo č il regno, la potenza e la gloria.
Per sempre. Amen.

RU
Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго. Аминь.

Modlitba Otčenáš v ďalších jazykoch.

Kým ich dohonia duše

Jeden cestovateľ sa vydal do nesmiernych amazonských pralesov v Južnej Amerike. Pátral po ložiskách ropy, ktoré tam mohli byť, a veľmi sa náhlil. Prvé dva dni sa domorodci, ktorých si najal ako nosičov, prispôsobovali rýchlemu tempu bieleho muža. Na tretí deň ráno sa však ani nepohli a nedalo sa z nich dostať ani slovo. Stáli, akoby tam ani neboli. Bolo jasné, že sa nemienia vydať na cestu. Bádateľ netrpezlivo ukazoval na hodinky a veľkými gestami sa usiloval naznačiť hlavnému nosičovi, že treba vykročiť, lebo čas súri.
„Nejde to,“ povedal pokojne hlavný nosič. „Títo muži napredovali veľmi rýchlo a teraz čakajú, kým ich dohonia ich duše.“

Skús si nájsť niekedy cez deň pár minút na ticho – na modlitbu, meditáciu, zamyslenie, rozjímanie… A  pocítiš, ako ťa doháňa tvoja duša, ktorú si v tej svojej každodennej rýchlosti nechal za sebou alebo dokonca stratil.

Príbeh z ruksak.sk